Inici

Què fem?

Fem projectes executius, legalitzacions i direccions d'obra en tots els següents camps:
 • Projectes i direccions d'obra
  • Projectes industrials: tota la enginyeria per a la implantació de processos productius
  • Projectes de naus industrials
  • Urbanitzacions residencials
  • Polígons industrials
  • Direccions d'obra
 • Llicències d'activitats
  • Annex I.1 i I.2 - Règim d'autorització ambientals
  • Annexos I.3 - Règim de declaració d'impacte ambiental
  • Annexos II - Règim de llicència ambiental
  • Annexos III - Règim de comunicació
  • Activitats innòcues, declaració de responsable i comunicacions prèvies per activitat econòmiques de baix risc (botigues, farmàcies, perruqueries, forns de pa, etc.).
  • Activitats d'espectacles públics i recreatives (bars, restaurants, pubs, discoteques, etc.)
 • Seguretat contra incendi
  • Redactem projectes de protecció contra incendis i fem el seguiment del informe previ i inspecció per part de les EIC segons la Llei 3/2010.
  • Compliment de la normativa de seguretat contra incendis en qualsevol establiment (Codi tècnic de l'edificació CTE) i indústria (RSCIEI).
  • Estudi de propostes per buscar la millor solució
  • Estudi de càrregues de foc i propostes de sectorització per minimitzar la inversió d'adequació de la seva indústria.
 • Plans d'autoprotecció (PAU)
  • Comunicar que l'activitat està afectada
  • Elaborar el Pla d'autoprotecció - PAU
  • Presentar el Pla d'autoprotecció
  • Servei de manteniment del PAU
  • Acturalització del PAU
 • Instal·lacions de gas
  • Instal·lacions de Gas Natural i Gas Propà
  • Dipòsits de GLP aèris i soterrats
  • Supervisions d'obra
  • Autoritzacions administratives
  • Homologació d'aparells tipus únic de gas
  • Instal·lacions per al subministrament a vehicles (SKIDS)
 • Estudis energètics
  • Anàlisis del cost energètic
  • Estimació d'estalvis
  • Auditories energètiques
  • Proposta de solucions per a l'estalvi energètic
 • Instal·lacions elèctriques
  • Baixa tensió i Alta tensió
  • Enllumenats públics
  • Centres de transformació
  • Línies elèctriques
  • Legalitzacions d'instal·lacions
  • Legalitzem les vostres instal·lacions elèctriques, li donem la millor solució i la més econòmica
  • Som empresa homologada per ENDESA ENERGIA, SA
 • Instal·lacions d'aigua
  • Agua freda i calenta sanitària
  • Instal·lacions solars tèrmiques
  • Tractaments d´aigües (ETAP)
  • Projectes executius de depuradores (EDAR)
  • Mesures d'estalvi d´aigua
  • Tractaments d'aigües residuals
 • Instal·lacions de climatització
  • Calefacció i refrigeració en diferents tecnologies
  • Geotèrmia
  • Solar tèrmica
  • Calderes de Biomassa
  • Propostes integradores de geotèrmia i fotovoltaica
 • Aparells a pressió
  • Calderes de vapor
  • Aire comprimit
  • Disseny d'aparells a pressió, obtenció de CE de l'aparell
 • Emmagatzematge de productes químics i petrolífers
  • Posada en servei, ampliacions o reduccions d'emmagatzematges de productes químics perillosos
  • Instal·lacions de carburants i combustibles líquids per al consum propi
  • Instal·lacions per a subministrament a vehicles (benzineres)
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Sobre cobertes per habitatges unifamiliars
  • Sobre terra
 • Instal·lacions frigorífiques
  • Projectes de disseny i legalització de fred industrial
  • Cambres frigorífiques
 • Estudis tècnics
  • Sonometries
  • Termografies
  • Peritatges
  • Informes tècnics
  • Estudis energètics: d'estalvi i eficiència energètica
 • Estudis de viabilitat per Ajuntaments i privats
  • Redacció de memòries valorades
  • Preparació de documentació per a subvencions
 • Mesuraments de soroll ambiental
  • Realitzem qualsevol tipus de mesurament per avaluació d'impacte ambiental relacionat amb el soroll i les vibracions. La nostra instumentació homologada i calibrada compleix amb els requisits establerts per la legislació actual i els nostres sonòmetres són de tipus I.
  • Aquests mesuraments es realitzen segons la Norma UNE-EN ISO 1996 i segons la legislació a aplicar; Ley del Ruido 37/2003, Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica (RD 176/2009) o segons les Ordenances Municipals.
  • Mesuraments puntuals i en diversos punts de mesura simultanis. De curta durada i de llargues durades (campanyes de diversos dies).
 • Altres aspectes ambientals
  • Qualsevol activitat que disposi d'instal·lacions amb aparells generadors de sorolls (restauració, industrial, centres comercials, discoteques, etc.) cal que presenti a l'administració corresponent informes acústics que assegurin que els nivells no superen els límits marcats per la legislació, per a obtenir la llicència d'obertura corresponent.
  • Ens encarreguem de tot el procés de forma integral establint el contacte amb l'Administració que ho requereixi i proposant les possibles solucions de millora.
 • Prevenció i Control de la Legionel·losi (segons Decret 352/2004)
  • Elaboració i seguiment de programes de manteniment higienicosanitari per instal·lacions d'alt risc
  • Aixecament d'esquemes dels circuits i acompanyament durant les inspeccions de les Entitats de inspecció i control
  • Legalització de torres de refrigeració
  • Legalització de condensadors evaporatius
  • Centrals humidificadores industrials
  • Acumuladors d'aigua
  • Sistemes d´aigua climatitzada (piscines i jacuzzis)
 • Prevenció de Riscos Laborals
  • Som tècnics amb les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i oferim els nostres serveis en:
   • Plans de seguretat i salut per obres
   • Coordinacions de seguretat i salut en obres
   • Coordinació d'activitats preventives
   • Estudis de seguretat i salut
   • Estudis de soroll (sonometries)
   • Fums de soldadura per a tallers
   • Estudis higiènics i d'ergonomia
   • Auditories externes de sistemes de prevenció
ENGINYERIA LLIRÓ & ASSOCIATS, SL
C/ Grècia, 4 nau 2 Pol. Ind. Les Comes  · 08700 Igualada (Barcelona) · Tel. 938066196 · mail: [email protected]